תקנון – מדיניות החזרים כספיים והחזרות

תקנון רכישה באתר

  1. כללי

1.1 אתר האינטרנט “surfcenter.co.il” של “מרכז הגלישה והפנאי בע”מ” (להלן: “העסק”) משמש כאתר תדמית ואתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי ספורט, ספורט ימי, גלישה, תיקים, הלבשה ועוד.

המבצעים ו/או המחירים המתקיימים באתר הם מבצעים ו/או מחירים לאתר האינטרנט בלבד !!!

1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין העסק . עקב כך, אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

  1. אודות המכירות

2.1 המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה\אישית, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות הקיימות באתר.

חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין ,ככל שבמידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.
במידה והמשתמש יבחר באיסוף המוצר מאילת, המחיר בעמוד התשלום יופיע ויחויב ללא מע”מ.
בכל מקרה של אי התאמה במפרט או מחיר, המפרט והמחיר הקובע הם לפי המופיע במחשבי החברה.

2.3 אתה רשאי להירשם לאתר-ללא כל קשר לביצוע הזמנה של מוצר כלשהו באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. ככל שתחליט לבצע הזמנת מוצר עליך להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.4 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5 במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה “מרכז הגלישה והפנאי בע”מ” זכאית לבטל את ההזמנה.

לתשומת לבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

2.6 עם זאת, יובהר כי “מרכז הגלישה והפנאי בע”מ” עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת העסק, מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, יהיה רשאי העסק להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.
במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מרכז הגלישה והפנאי בע”מ ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

  1. אספקת/הובלת המוצרים

3.1 העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

3.2 החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

3.3  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

דע: “מרכז הגלישה והפנאי בע”מ” עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

3.4 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה כאמור, העסק יהיה רשאי להודיע ללקוח כי עליו להסדיר את ההובלה ולחלופין לגבות תשלום נוסף על הובלה חריגה.

3.5 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)

3.6 בעת אספקת המוצר, רשאי העסק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

3.7 במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

3.8  במקרה שהלקוח הסכים על איסוף עצמי והובלה ,יהיה זה על אחריותו הבלעדית לכל נזק שייגרם הן מהובלה והן מהרכבה לרבות האמור בסעיף 7.6 להלן, והוא פוטר בזאת את העסק מכל אחריות לכך. למען הסר כל ספק, איסוף עצמי ייעשה אך ורק במרכז הגלישה באילת (חוף אלמוג, בסמוך למלון הריף).

  1. כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

4.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואינך בגיר (בן 18 ומעלה) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

4.2 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

4.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

4.5 העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

  1. מדיניות פרטיות

5.1 לתשומת לבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר. במידה שאינך מעוניין להופיע ברשימת הדוור-עליך לציין זאת במפורש בכתב.

5.2 העסק מכבד את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהעסק תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון הודעות שתקבל מהעסק.

5.3 העסק מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר ולא יעבירם לצד שלישי אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

5.4 הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.S פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות “שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

  1. ביטולים והחזרות

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע”א – 2010

החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

6.1 תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.

6.2 כלל המוצרים (כולל ביגוד והנעלה)- פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום (או קבלת הפריט במקרה של הזמנה באתר, המאוחר מביניהם), באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר.

6.3 קיימת הזכות לחברתנו לקזז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.

6.4 החזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים במניין זה לא יימנה הזמן שלוקח למכתב להגיע בדואר ישראל. ,.

6.5 זכות הביטול לא תחול בהלבשה תחתונה מכל סוג שהיא לרבות בגדי ים.

6.6 דמי ביטול- כל ביטול עסקה על פי התקנות , מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.

6.7 במידה והפריט  התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, כי אז  רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.

6.8 צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה ,המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לעסק בלבד, באמצעות אי מייל ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של מרכז הגלישה ופנאי בע”מ מכרטיס הלקוח שלך באתר.

דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של מרכז הגלישה והפנאי בע”מ לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, העסק יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

העסק יהיה רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והעסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

  1. הגבלת אחריות של מפעילת האתר

7.1  האתר בכלליותו – כולל כל המידע המופיע בו והתכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS-IS) . ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע או במחיר והיה ויתגלו – העסק יפעל לתיקון הטעות עם התגלותה.

7.2  החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו במקרה של טעות במחיר טעות בתום לב תבוטל ההזמנה לאלתר והעסק לא יהיה מחויב לספק את המוצר.

העסק מבהיר כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין העסק נושא באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת העסק לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הנו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.

7.3  השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש העסק אינו נושא בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

7.4  העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם.

7.5  העסק אינו אחראי על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייתכנו הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

7.6  העסק אינו אחראי על מוצרים הדורשים התקנה ע”י בעלי מקצוע והמשתמש ו/או מי מטעמו התקינו אותו בעצמם ונגרם נזק כתוצאה מכך.

8 . תנאים נוספים

8.1  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

8.2  אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלות פרסומיה או בכל דרך אחרת.

8.3  מרכז הגלישה והפנאי בע”מ שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחה באתר.

8.4  הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.

8.5  כל התכנים המופיעים באתר החברה הנן קניינה של העסק בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.

  1. שירות לקוחות

9.1 שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות הטכני של החברה, אשר ישמחו לעזור בטלפון 08-6371602 .

9.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מרכז הגלישה והפנאי בע”מ בטלפון 08-6371602 או בדואר אלקטרוני info@surfcenter.co.il

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.